Inloggen Social Schools

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het heel belangrijk dat er een goed en laagdrempelig contact is tussen ouders en school. Samen ondersteunen en stimuleren we de ontwikkeling van uw kind(eren). Wij proberen ouders optimaal te informeren via onze schoolgids, de app van Social Schools en uiteraard via de ouder-kindgesprekken naar aanleiding van de vorderingen van de leerlingen. Als ouder kunt u op verschillende manieren betrokken zijn bij ons onderwijs of participeren. 

Ouderparticipatie 
Ouders kunnen ook op school helpen bij diverse activiteiten zoals uitstapjes, voorleeskwartiertjes of begeleiding bij feesten. Elke groep heeft een of meerdere groepsouders. Samen met de leerkracht worden groepsactiviteiten besproken. De groepsouder regelt bijvoorbeeld activiteiten, vervoer of eten en drinken.  

Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid kan zowel thuis plaatsvinden als op school. Voorbeelden van ouderbetrokkenheid thuis zijn voorlezen, begeleiden bij lezen, oefenen met een bepaald doel, spelen van gezelsschapsspelen, etc.  Ouders laten hun betrokkenheid bij school zien door naar ouder-kindgesprekken en ouderavonden te gaan.

Communicatie
Vanuit een open communicatie mogen de ouders van ons verwachten dat wij:

  • met een luisterend oor openstaan voor suggesties en ideeën van ouders en duidelijk zijn over de op school gehanteerde normen en waarden;
  • tijdig informatie geven over nieuw beleid, vorderingen, afwijkend gedrag en incidenten.

Vervolgens mag de school van de ouders verwachten dat zij:

  • aanspreekbaar zijn en meedenken over oplossingen bij problemen en vertrouwen op de deskundigheid van de leerkrachten en begrip hebben voor het feit dat de leerkracht er is voor álle leerlingen;
  • het beleid van de school onderschrijven en daar waar mogelijk hulp bieden bij de diverse schoolactiviteiten;
  • afspraken met de groepsleerkrachten zo veel mogelijk na schooltijd plannen.

Oudervereniging en Medezeggenschapsraad
Als lid van de oudervereniging (OV) kunt u meedenken over het organiseren van allerlei activiteiten voor de school. Het meedenken over de opzet, inhoud en organisatie van ons onderwijs kunt u door te participeren binnen de medezeggenschapsraad (MR).