Inloggen Social Schools

Oudervereniging

Waarom een oudervereniging?

 • De school heeft een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van uw kind(eren). School en ouders zijn partners in de opvoeding. Voor een succesvol partnerschap is een goede communicatie en  actieve betrokkenheid nodig, van school bij ouders en andersom. De oudervereniging schept de mogelijkheid om actief betrokken te zijn bij school. Bovendien heeft een goede relatie met school vaak een positieve invloed op het welbevinden en de leerprestaties van uw kind.
 • Het is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: er zijn notariële statuten, een huishoudelijk reglement en we staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Een aantal voordelen van een oudervereniging:
  • Het bestuur is niet hoofdelijk aansprakelijk.
  • De vereniging heeft een bankrekening en kan de ouderbijdrage volledig zelf beheren.
  • Een keer per jaar (meestal in september) is er een Openbare Algemene ledenvergadering.

Wat doen wij?

 • De oudervereniging organiseert samen met de leerkrachten diverse extra activiteiten voor de hele school zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, de Avondvierdaagse en het schoolreisje. Er zijn ook activiteiten die per groep worden georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn: herfstwandeling, excursies, cadeautje bij verjaardag juf of meester etc. Als laatste is er de schoolreis voor alle groepen, behalve groep 8. Deze gaat namelijk op kamp (een bijdrage hiervoor wordt apart in groep 8 geïnd).
 • Alle activiteiten worden betaald uit de contributie. Die wordt een keer per jaar geïnd. Verder vragen wij de rest van het jaar geen bijdragen meer. Waar het geld aan besteed wordt, leest u in de ouderbrief hiernaast. 
  Daarnaast behartigt de oudervereniging de belangen van de ouders naar de directie en medezeggenschapsraad toe en heeft als zodanig een advies- en signaalfunctie.

Wie zijn wij?

 • Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter (Jelle van Bruggen), penningmeester (Bianca Achten) en secretaris (Hanneke Willems).
 • De leden van de vereniging vergaderen zo'n 8 keer per jaar over de organisatie van de activiteiten en alle andere zaken die aan bod komen.
 • In het bestuur zijn er een aantal extra taken verdeeld. Zo is er een verkeerscontactouder en per groep een groepsouder.
 • De groepsouder beheert samen met de leerkracht het groepsbudget, ze plannen samen de activiteiten en zorgen ervoor dat deze ook worden uitgevoerd. De groepsouder heeft daarbij de taak de hulp van andere ouders in te roepen en te coördineren.

U kunt contact met ons opnemen via oudervereniging@coninxhof.nl .