Inloggen Social Schools

Medezeggenschapsraad

Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad.
Dat is verplicht en staat in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).

De MR heeft wettelijk geregelde rechten.
De MR bestaat uit twee geledingen:
- een vertegenwoordiging van de ouders;
- een vertegenwoordiging van de leerkrachten.

Voor Coninxhof betekent dit 3 ouders en 3 leerkrachten. 

De MR Coninxhof staat voor:   
• een veilig leerklimaat voor de kinderen van Coninxhof nu en in de toekomst;   
• positief kritisch sparrende blik naar beleid;   
• alert zijn op een gezonde financiële positie;   
• streven naar een gelijkwaardige verbinding tussen alle geledingen binnen school, zoals leerkrachten, directie, ouders, GMR, etc.;    
• actief informatie verzamelen waarop we advies en instemming baseren en geven.

De MR heeft twee soorten bevoegdheden:     
• het adviesrecht;   
• het instemmingsrecht.

De basisscholen die in Venray vallen onder het bestuur van SPOVenray hebben een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR worden bovenschoolse zaken besproken. 
Heeft u vragen aan de MR of wilt u participeren in de MR dan kunt u contact opnemen via mr@coninxhof.nl. De mail komt binnen bij de secretaris. 

De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:
De personeelsgeleding bestaat uit: Sanne van Bergen, Marie-Regine Poels (secretaris), Judith van Dijck. De oudergeleding bestaat uit: Renate van Kempen (voorzitter), Paul Steenbekkers, Larissa van Winden.

De MR brengt jaarlijks een kort jaarverslag uit. Deze wordt via de app van Social Schools gedeeld. Verder zijn de notulen van de MR-vergadering in te zien op de school. Vraag de personeelsgeleding eventueel waar je deze kunt vinden.