OUDERPANEL

De verslagen van het ouderpanel zijn terug te vinden in de boekenkast van het ouderportaal. 

OUDERPANEL
 
Vooraf
 • Scholen zijn verplicht aan kwaliteitszorg te doen:
 • de school evalueert systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten, het onderwijs, het leren: inspectiebezoek, enquête.
 • de school waarborgt hierbij de betrokkenheid van o.a. de ouders
 • Een goede communicatie met ouders, individueel en als groep, is een van de kenmerken van kwaliteitsbeleid.
 Waarom een ouderpanel 
Het ouderpanel biedt scholen de mogelijkheid op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een jaarlijks steeds wisselende groep ouders.
 
Wat is een Ouderpanel 
Een ouderpanel is een open gesprek tussen de directie en een groep van 15-20 ouders over het onderwijs op school. Het onderwerp van dit gesprek kan variëren:
 • De wijze waarop de school met ouders communiceert.
 • De invulling van levensbeschouwelijk onderwijs.
 • Veiligheid op school.
 • Ouderhulp enz.
Ook kan het gesprek gaan over een veelheid van vragen, waarop ouders graag antwoord willen hebben.
 
Wat wordt beoogd met het Ouderpanel.
 • Het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school, het onderwijs.
 • Het waar mogelijk komen tot verbeteringen van het onderwijs dat gegeven wordt.
 • Het verhelderen van keuzen die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken.
 • Het peilen van wat onder ouders leeft, hoe gedacht wordt over……(klankbord).
 
Wat zijn de bevoegdheden van het Ouderpanel
 • Het ouderpanel biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen.
 • Het ouderpanel biedt de gelegenheid om mee te denken over ontwikkelingen op school.
 • Het ouderpanel is een klankbord voor het team bij nieuwe ontwikkelingen.
 • Het ouderpanel heeft geen beslissingsbevoegdheid.
 
Relatie OV-MR-Ouderpanel
 • Het ouderpanel is een extra overlegvorm naast de OV en MR.
 • Het ouderpanel is steeds wisselend van samenstelling. OV en MR niet.
 • De MR houdt zich bezig met bestuursbeleid.
 • De OV houdt zich bezig met praktische en onderwijsondersteunende taken.
 • De OV is de meest directe achterban van de MR
 • De OV kan een belangrijke rol spelen bij de organisatie van het ouderpanel.
  
Het Ouderpanel in de praktijk.
 • Het panel bestaat uit een, jaarlijks, steeds wisselende groep ouders.
 • Uit elke groep wordt een ouder  a-selectief gekozen. Nummers van leerling-lijsten worden getrokken.
 • Het ouderpanel komt 2 maal per schooljaar in dezelfde samenstelling bijeen..
 • Het ouderpanel wordt voorgezeten door een ouder. Van elk gesprek wordt door een secretaris, zijnde een lid van het team verslag gemaakt dat via het ouderportaal aan alle ouders bekend wordt gemaakt. Uiteraard wordt het verslag ook naar het team gestuurd.
 • De school wordt vertegenwoordigd door de directeur  en een teamlid.
 • Het ouderpanel kan een onderwerp voorgelegd krijgen, maar kan ook op eigen initiatief een onderwerp aandragen c.q. antwoorden vragen op vragen die er leven. Voorgesteld wordt om het bespreken van een onderwerp en een vragenronde vast onderdeel te maken van de agenda van het ouderpanel.
 • Ouders die niet in het ouderpanel zitten kunnen vragen neerleggen bij het ouderpanel. Wanneer datum en onderwerp bekend zijn wordt aan ouders gevraagd hun inbreng kenbaar te maken bij de voorzitter van het ouderpanel.
 • Gespreksprotocol:
 • De Voorbereidingsgroep legt aan het ouderpanel een onderwerp voor met het verzoek haar mening hierover te geven, zich hierover uit te spreken, verbeterpunten aan te geven.
 • Het ouderpanel discussieert hierover, de voorzitter vat de discussie samen en er wordt verslag gemaakt van het gesprek.
 • Het team wordt geïnformeerd over de inhoud van het gesprek en neemt de aanbevelingen, meningen van het ouderpanel mee in de beleids-, besluit- en planvorming.
 • Het ouderpanel neemt kennis van de beargumenteerde uitkomst van de teamvergadering en brengt de ouders hiervan op de hoogte via website en Klocpost.